radio broadcasting چیست؟

پخش رادیویی یا Radio Broadcasting انتقال اطلاعات و پیام های صوتی از طریق امواج رادیویی است. این امواج توسط فرستنده…