افزایش سایز فونت
کاهش سایز فونت
واضح کردن صفحه
واضح کردن صفحه
بازگشت به حالت اولیه

معافیت مالیاتی یکی از اولیای معلولان شدید و خیلی شدید

معافیت مالیاتی یکی از اولیای معلولان شدید و خیلی شدید

معافیت مالیاتی یکی از اولیای معلولان شدید و خیلی شدید

با تصمیم هیئت وزیران، آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق معلولان مبنی بر معافیت مالیاتی ۵۰ درصدی حقوق و مزایا یا دستمزد مشمول مالیات یکی از اولیاء افراد دارای معلولیت شدید یا خیلی شدید اعم از اینکه در منزل یا مراکز نگهداری یا بیمارستان نگهداری شوند، به تصویب رسید.

در اینجا بخوانید :رییس بهزیستی کشور :حدود نیمی از ضایعه نخاعی‌ها زخم بستر دارند

بر اساس این آیین نامه، سازمان بهزیستی کشور موظف است، پس از تعیین نوع و شدت معلولیت افراد دارای معلولیت، بنا به درخواست یکی از اولیاء گواهی ای را مشتمل بر تأیید شدت معلولیت، مشخصات کارفرما و محل اشتغال و تأیید مسئولیت پرداخت هزینه های مترتب بر فرد دارای معلولیت توسط یکی از اولیاء متقاضی صادر نماید.

گفتنی است، کلیه اقدامات مربوط به فرآیند تقاضا، صدور گواهی و ارسال آن به اداره امور مالیاتی مربوط از طریق سامانه های الکترونیکی دستگاه های ذی ربط انجام خواهد شد.

منبع پیاگاه اطلاع رسانی دولت
یه پاسخ بگذارید

تنها دیدگاه‌های پارسی برای نمایش پذیرفته خواهند شد!