افزایش سایز فونت
کاهش سایز فونت
واضح کردن صفحه
واضح کردن صفحه
بازگشت به حالت اولیه

یار لحظه‌های سخت

یار لحظه‌های سخت – نویسنده: قاسم نعمتی، اجرا: منیژه بهشتی، تنظیم: مهدیه رستگار

قسمت ها

۰۷

یار لحظه‌های سخت

۲:۲۲
یار لحظه‌های سخت

یه پاسخ بگذارید

تنها دیدگاه‌های پارسی برای نمایش پذیرفته خواهند شد!