افزایش سایز فونت
کاهش سایز فونت
واضح کردن صفحه
واضح کردن صفحه
بازگشت به حالت اولیه

رفتار و سبک زندگی جانبازان باید برای همه مردم الگوسازی شود

رفتار و سبک زندگی جانبازان باید برای همه مردم الگوسازی شود

رفتار و سبک زندگی جانبازان باید برای همه مردم الگوسازی شود.

عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی گفت:

جانبازان را نباید از محیط کار دور کرد.

بلکه باید محیط اشتغال را متناسب با این عزیزان که سرمایه های انقلاب هستند مهیا ساخت.

تابتواننددر جامعه و محیط کار همانند معلولین حضور فعال داشته باشند.

محسن علیجانی زمانی به مناسب روز «جانباز» گفت:

تکریم جانبازان اولین و مهم ترین موضوع در مورد آنان است.

همچنین احساس نشود که جانبازان برای یک دوره خاص بودند.

لذا رفتار و کارهایشان و سبک زندگی شان در جامعه باید برای جوانان الگوسازی شود.

وی ادامه داد:

نیاز عاطفی و درمانی دومین موضوع مهم دیگر در خصوص جانبازان است که باید تامین شود.

جانبازان را نباید از محیط کار دور کرد.

بلکه باید محیط اشتغال را متناسب با این عزیزان که سرمایه های انقلاب هستند مهیا کرد.

تا بتوانند در جامعه و محیط کار همانند معلولین رفتار و حضور فعال داشته باشند.

علیجانی زمانی خاطرنشان کرد:

همان طور که تلاش می شود فضاهای کاری را برای معلولین متناسب سازی کنیم باید فضای مدیریتی شهری و معماری را طوری متناسب سازی می کنیم تا یک معلول حضور فعال داشته باشد.

در خصوص یک جانباز نیز این موضوع باید رعایت شود.

به گفته عضو فراکسیون امید مجلس، موفقیت مطلوب و حداکثری در خصوص این دسته از اقدامات به جانبازان نداشتیم.

باید تلاش کنیم و عادلانه رفتار نماییم تا به این سمت برویم.

یه پاسخ بگذارید

تنها دیدگاه‌های پارسی برای نمایش پذیرفته خواهند شد!